L O R I   L A B E R G E

CONTENT COPYRIGHT 2017 LORI LABERGE

  H a n d - h o o k e d   a n d   m i x e d - m e d i a   t e x t i l e   a r t

Sunrise Sunset 1

11” X 14” unframed

Hand-hooked, hand-dyed, yarn, thread, metal on industrial felt.